Moyo Mugonderwa

Moyo Mugonderwa

Maita Moyo Mugonderwa,
Zvaitwa Varasa,
Muteve wangu yuyu,
Maita Moyo,
Chagonda, Nyamayavo,
Mauya ngei Mushayachirashwa?
Mukaka tinomwa,
Mafuta tichizora.
Maita Mugondi, N’ombe huru,
Kuziva zvenyu Gonoren’ombe,
Aiwa zvaonekwa Moyo,
Nyamayavo.

You may also like...