Moyondizvo

Moyondizvo

Hekani Sahayi
Dhewa
Moyondizvo
Vakami vomukaka
Bvumavaranda
Vakadzi vaChiza vomene
Dzimbahwe rerupwetepwete
Vari urozvi Nhandare
Sahayi mhondoro

Jengetanyika
Mwene wavanhu
VaChuru chamapfunde manji
VaChirisamhuru
Muzinda wen’ombe
Gorokotera
Chiri mudanga
Ndambachirashwa
VokwaChuma chamambo chamachira chinosakara
Mupfudze waNyan’ombe
Chiwanzamukaka
Chipuriro chamafuta
Vachisiyandanyara
Vari Manyanga

Vane mudzi unobva mabvazuva, uchinobaya Rupango
Vakapera nhenda muDzimbahwe
Vachaona mudongo
Vagadzi voushe
Muti unokope chirimo
zhizha uchikozhendove
Mururamanhanga
Vesviromo svitokotoko svine nzungu inosvitsa dakataka
Dzimbahwe

Vorupazho rupwetepwete runonama imba
Vamatakaringa hwirika
zvirume zvichiringa pasi
Dyembeu, kurima kwakona
Mutengeni wazvozvovenga
Mambo usitandavare
Kutandavara, mvura inova mubvumbi
Vazvikwechekweche
zvinonongwa nevavindukira

Asina kuvindukira anowana zvapera
zvaenda nemwando
Hekani, Nhandare
Mupfudze uri mudanga
VokwaBhasvi
VaNyoka haisvosvwi
Kuisvosva, inoruma munhu

Vedombo rakakona chimwango nemarangadya
Vamatururamvura
Ziendavachisiya
Nyamutorazvose
Nyama tinodya
Mafuta tinozora
Mukaka tinonwa
nokusevesa sadza
Debwe tinowarira
Nyanga igonamombe
Ndove tinodzurura mumba
Muswe udenhawo

Haiwa, tatenda
Varidzi venyika
Zvaitwa, Sahayi
Muzinda wapasi
Changamire

You may also like...