Tagged: Moyo Wadyegora

2

Moyo Wadyegora

Maita Wadyegora,
Evo, Moyo, mwana waRusike,
Maita vari Dombotombo.
Kuzibva zvenyu vari Mazave,
Maita zvenyu vari Mandoga,