Tagged: Nzou Samanyanga

12

Nzou Samanyanga

Ewo Nzou,
Maita Samnyanga,
Maita Bondorouswa,
Maita vari Mapanda,
Zvaonekwa varidzi vamasango,