Monthly Archive: June 2020

Gumbo Madyirapazhe 33

Gumbo Madyirapazhe

Gumbo Madyirapazhe
Mazvita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapazhe ,
Shava huruyakapamba Gona Gararamasango,
Chipauro chamafuta Chikodza mhandara,
Godza muto mhuru inobva Gona,
Vezheve tsuku,

>