Mupanje wekunze unodzivirira iri mukati.

Mupanje wekunze unodzivirira iri mukati.

English Direct Translation

The outer ridge (of a field) guards those inside.

Variants

Mupanje wekunze unodzivirira wemukati.

SHONA EXPLANATION

Rega kureva vokwako novokunze nokuti izvi zvinoratidza kusanzwanana kwenyu. Hama inovhikirira wokwayo paya paanenge oiswa munjodzi kana kuti paanenge achirehwa. Iyi tsumo inorevawo kuti ishe kana kuti mubereki ndiye anodzivirira vana vake panguva yenjodzi.

ENGLISH EXPLANATION

Don’t reveal family quarrels or secrets to outsiders. Otherwise people might take advantage of it to the detriment of your family. The proverb can also refer to a guardian, chief or parent whose duty it is to protect his people against intruders.

You may also like...