Gumbo Madyirapazhe

Gumbo Madyirapazhe

Gumbo Madyirapazhe

Mazvita Gumbo,
Maita zvenyu Madyirapazhe ,
Shava huruyakapamba Gona Gararamasango,
Chipauro chamafuta Chikodza mhandara,
Godza muto mhuru inobva Gona,
Vezheve tsuku,

VeRufura Mushukuru we Gona,
Vane chitangachisisazari ngombe,
Chinotozozara musuwezvita
Maita vari Masakadya
Maita vari Njaidza
Vari mhiri kwaNyazvidzi
Vari Hwiri
Vari Zvomutumbwe
Vari Raubwi
Vari Muharu huru

Varichikomo chaMabwazhe, Chisema, Sambiri
Chikara chapazhemwongo
Chifambanamana
Chifuramakuru Mazondo tinodya
Maita vari Svikire
Maita vari Maturi
Vari Chivende
Vari Hubvumwe
Chipatsamakuru Godzamuto

Chakada mutema muzvare Mataruse,
Hekanhi vari Raubwi,
Vari muhari huru,
Vari chikomo chaMabwazhe,
Mhare yokurwa yaiganza kunge handira,
Zvaitwa Chisema, Sambiri,
Chikara chapanze,
Chifamba namana,
Chifuramakuru, mazondo tinodya
Maita vari Svikire,
Vari Maturi, Vari Chivende ,
Vari Hubvumwe, Chiputsamakuru; Godzamuto,
Vari Hwiru ya Mazonde vokuda nyama,
Vanoera gumbo remombe asi mutumbi wayo vachidya,
Shava yangu yiyi, Chitanga, Chikanyamatope,
Maita vari Mapfukudza kunodyiwa boora nechirimo,
Naka muchadya makunguwo huku dzarova,
Hekanhi Madyirapazhe, Ganyamatope,
Kuti vane nzara vaponewo,
Hekanhi Musipa,


Marera Nherera Matsikapasikuzororahuvata,
Hekanhi Gutu, Hekanhi weGona, ndisingei,
Senga nhundwa, senga musoro pane romo neziso,
Hekanhi Mhandamakan?a, Matakuradumbu,
Matangakunwa muviri une nyota,
Vatambi vemuGanyiro,
Matsika pachena napanerima,
Hekanhi Masangedzwa,
Bvumazvirema,
Teveratsimba mutsvairo wenzira,
Hekanhi Murendo, Mushaya chirashwa,
Mafuta tinozora,
Runyanga iginamombe,
Gumbo mubhadha, dovo tinowadza,
Nyama tinodya, mukaka tinomwamwa,
Muswe inhawo, ndove indozura mumba ,
Zvaitwa Chitova, mushukuro wegonamombe,
Aiwa zvaitwa Gumbo,
Chinemukutu, maKorekore..

You may also like...