Mbuya Chikonamombe

Spread the love

Mbuya Chikonamombe

Maita Mbuya,
Maita vari Gombwe,
Kuziva zvenyu vari Rare.
Hekani vaDzete vakabuda muRenje,
Vachiuyawo kuzotitsvagawo VaMaromo.
Zvaitwa vari Zvihota,
Vana vaMaromo,
Gusho rangu riri.
Maita zvenyu Mhara,
Chikonamombe,
Mashayamombe,
Manyuka angu yaya,
Makanyaya churu namate chikave murove.
Maita vari Gangarahwe Mukonde,
Kune Mhara inobhururuka,
Yakaera kutsika pasi kana yomhanya.
Kuziva zvenyu Mhara yangu yiyi,
Makanga musorwara mhezi
Makatozozadzwa mhezi navaranda,
Mazviita zvenyu vokwaSadzadete,
Gobvu rinokonza chitsa,
Dzangare,
Vauyauya vakabva Renje.
Maita vaMaromo, Chigumbu chino unye.
Chinotodenhwa huri usiku
Kuchidenha masikati chinovava.
Maita variZvihota, chikomo chakaumbwa nevhu,
Chisina kana nakatombo zvako pamusoro,
Chinowakwapo chisipiti chete kunge nhova yomucheche
Aiwa Zvaonekwa Gusho,
Zvaitwa Mbuya, Chikonamombe.

You may also like...

Add your first comment to this post

>