Soko Murehwa

Spread the love

Soko Murehwa

Maita Soko,
Maita Murehwa,
Zvaitwa Matarira, Soko yangu yiyi.
Maita Marovahombe, mwana webveni,
Chirongo changu chichichi.
Zvaitwa Mukanya, zvaitwa tateguru,
Zvaitwa Wagutahuzamura.

Maita zvenyu vari Kakoromokwa,
VaGurusvusvu, vana vaGurumwandira.
Maita Varisinamhapa,
VaChitambaneruwere,
Vamahobi anenge rihwa.
Zvaitwa Mukuruvara,
Mushonga namawere.
Kuziva zvenyu Mvurume.
Maita mwana waPfumojena,
Muranga nepfumo.
Maita vaJena, Chirongo changu chichichi,
Vano kufamba kunenge kukavira nyimo,
Kutizira kuchinge kudyara nzungu,
Makudzagwara, vanorarama nezvokuba.
Maita vari Mandiya,
Vari Kaporomondo.
Zvaitwa mwana webveni, Makumbe,
Vakakumba zvese netsombori,

Mukati pahwenya napahwohwa namatunduru,
Matamba nehute zvose,
Vana vaNzvere naKanorimona, mhanza ichipenyn’a
Semheni yemvura yemunhurukwa.
Maita zvenyu vaChibatebate,
Pambambarize maiti mobviswa maiti ndofira pano.
Pamasvosve maitakura chara negumbo vaHuye Mukonde.
Mava pashongwe mokarara mukono waTingini
Wakabva Mahumwi kwakarera mukanwa nomunyu.
Maita mwana waChinamhora,
Vanebvudzi risingapumhwi,
Vana vaMushambanezhizha.
Zvaitwa mwana waTingini, ari Mahumwi,
Anokwira rupara nemeno,
Tatenda Chirngo changu chichi,
Aiwa zvaonekwa Mugagami.

You may also like...

Latest comments (5)

Grace says:

thank you very much you really helped me

Grace says:

thank you very much you really helped me

Alma says:

Thanks l really needed this for my cala

Alma says:

Thanks l really needed this for my cala

Best Gilbert Dzeka says:

ndinotenda

>