Tshuma

Spread the love

Tshuma olitshukela

Golide

Nyoni emhlophe

Umageza ngochago ngoba ethi amanzi angcolile

Wena wasebukhosini, owazalelwa esihlalweni

sobukhosi

UGolide wasendlini yesilo

Sohlanga wena oqholotsha phezu kom’belo wenkomo

Sana lukaMzilikazi kaMatshobana itshobatshoba

lingayo yise uMatshobana

iNtungwa elintunjane

Cicilomhlaba

uMazizitha

Umafihla ngendololwane udlula bedlala

Gumede

Gumbi

Moyana

Qwabe

Mnguni

Notes: The Tshuma people are a clan native to Zimbabwe and South Africa. They speak isiNdebele and isiZulu.

You may also like...

Add your first comment to this post

>