81 Tsumo Dzinetsanangudzo Yechirungu

1. Aive madziva ava mazambukoWhat used to be hard is now simple. People that used to be great are now simple
2. Akuruma nzeve ndewakoThose that advise you are on your side
3. Ane benzi ndeane rake, kudzana unopururudza
When you know the bad traits of someone you will not be offended when they do bad things
4. Ateya mariva murutsva haatyi kusviba magaroA person will do whatever needs to be done to accomplish his goals
5. Chakafukidza dzimba matenga There are private issues that take place inside the house 
6. Chaitemura chava kuseva. The once great are now empoverished
7. Chikuriri chine chimweWhat is great now will be smaller than another
8. Chinobhururka chinomhara Everything comes to an end 
9. Chirere chigokurerawoTake care of the young ones that they may take care of you in your old age
10. Chisi hachiyeri musi wacharimwa The consequences of bad behaviour are not immediate, but they will come
11. Chisingaperi chinoshuraAll things come to an end
12. Chitsva chiri murutsokaYou can get new experiences by moving to different locations
13. Chiri mumusakasaka chinozvinzwiraPeople take advice that pertains to their individual needs in group settings
14. Chara chimwe hachitswanyi indaOne person cannot do all things alone
15. Charova sei chando chakwidza hamba mumutiExtreme situations can cause people to behave in unusual or unexpected ways
16. Charovedzera charovedzera, gudo rakakwira mawere kwasviba.When you get used to doing things you can even do them under difficult circumstances with ease.
17. Chembere mukadzi hazvienzani nekurara mugota.Poor quality is better than nothing
18. Chidamoyo hamba yakada makwati.People have the freedom to choose what they want
19. Chinono chinengwe, bere rakadya richifamba. Do what you do with speed
20. Chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara. It’s the people close to someone that know his/her affairs
21. Chiri mumoyo chiri muninga. What’s in the heart is hidden
22. Chiri pamuchena chiri pamutenure. The poor man’s victories do not last
23. Chitaurirwa hunyimwa mbare dzekumusana. You never get the full information and appreciation from being told
24. Chenga ose manhanga hapana risina mhodzi.There’s a reward in trying all things
25. Gudo guru peta muswe kuti vaduku vakutye.The older people should be dignified for them to be respected by the younger ones
26. Guyu kutsvuka kutsvuka zvaro asi mukati rine masvosve. Some things look attractive from afar or from outside but they are not so good inside
27. Igaroziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi. Things are not what they seem
28. Imbwa nyoro ndidzo tsengi dzamatovo. The innocent looking people are often the guilty
29. Kakara kununa hudya kamwe. Success comes by the help of others
30. Kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi. Small issues can become large enough to cause big problems
31. Kandiro kanoenda kunobva kamwe.Favours go to those that have given them before
32. Kuipa kuipa zvaro bveni, asi haridyi chakafa choga.  
33. Kukurukura hunge wapotswa.You can only tell the tale when you have survived it
34. Kure kwegava ndiko kusina mutsubvu.People will do anything to get what they desire
35. Kure kwemeso nzeve dzinonzwaYou don’t have to be at a place to know what happened
36. Kuudza mwana hupedzisira.  
37. Kuziva ambuya huudzwa.All you know you were taught
38. Kuwanda kwakanaka, kwakaipira kupedza muto. It’s good to have numbers but they also demand more resources
39. Kuwanda huuya. The more (people) the merrier
40. Kuzeza chati kwati hunge uine katurike. When you over react to things you probably have something to hide)
41. Mandikurumidze akazvara mandinonoke. If you rush through things you may end up doing them wrong and thus take even longer than if you had taken your time
42. Manga chena yakaparira parere nhema. The good can make the bad visible
43. Matakadya kare haanyaradzi mwana. You can’t always be satisfied by yesterday’s feats
44. Mbeva zhinji hadzina mashe.  Where there are many people no one takes responsibility and therefore many things can remain undone
45. Mbudzi kuzvarira pavanhu kuda kutandirwa imbwa. People do embarrassing things in front of others in order to find help
46. Mazvokuda mavanga enyora. Self-inflicted anguish
47. Mhembwe rudzi inozvara mwana ane kazhumu. People produce children with traits similar to them. The apple doesn’t fall far from the tree
48. Mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye.For everything that happens, there is a reason
49. Murombo haarovi chinenguwo. The poor man hardly makes huge success
50. Muroyi royera kure vekwako vagokureverera. You shouldn’t be mean to people close to you
51. Mwana wamambo muranda kumwe. Authority/royalty only works within its territory
52. Mwana kuberekwa vaviri, mugota hamuchemi kacheche. Some things cannot be done by one person alone, like conceiving a child
53. Mviromviro yemhanza mapfeka. Big events are predicted by early signs
54. Mombe yekurunzirwa ndeyekukama wakaringe nzira. You can never use borrowed things with the freedom you would have if it was yours.
55. Makadzi munaku kusaba anoroya.  
56. Mukuru mukuru hanga haigari pfunde.  
57. Mwana asingachemi anofira mumbereko. If you do not cry out for help no one will know and you may die in your distress
58. Takabva neko kumhunga hakuna ipwa.  
59. Nzenza mumvuri, asvika anovanda zuva.  
60. Nzombe huru yakabva mukurerwa. Great people are raised up by other people
61. Nzou hairemerwi nenyanga dzayo. A person has the strength to carry his desires/issues (as in pregnancy or dreams)
62. Pfavira ngoma, husiku hurefu. Be calm and take your time to do things
63. Rinamanyanga hariputirwi mushushunje. Nothing can be hidden forever
64. Ramba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma. People who forsake warnings and advice often fall into calamity.
65. Rega zvipore akabva mukutsva. A burnt child dreads fire
66. Regai dzive shiri, mazai haana muto.Wait for the full maturation of events instead of prematurely harvesting or celebrating.
67. Rudo ibofu. Love is blind
68. Rume rimwe harikombi churu. One person cannot do all things alone.
69. Seka urema wafa.Do not make fun of other people’s misfortunes because they may come upon you too
70. Simbi inorohwa ichapisa. Hit the iron while it’s still hot.
71. Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana. Men help each other in times of trouble.
72. Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka.You may reject people when all things are well but you will need them when things get hard.
73. Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada. You have gone to things ahead before completing the things behind
74. Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi. When things have happened they cannot be undone.
75. Yatsika dope yanwa.One who was present participated.
76. Zano ndega akasiya jira mumasese. People who forsake warnings and advice often fall into calamity.
77. Zizi harina nyanga. Things are not what they seem.
78. Zviuya hazviwanani.Perfect people hardly find each other in marriage.
79. Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto. You never know what is rewarding unless you try.
80. Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi. Settle down with one woman, there are many beautiful women in the world.
81. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro.Some things cannot be dealt with by simplistic solutions.

You may also like...