Kubaya tange hama vatorwa vakutye

Kubaya tange hama vatorwa vakutye.

English Direct Translation

Kill first the relatives (so that) strangers may fear you.

Variants

  1. Kubaya tanga nowako vokunze vakutye.

SHONA EXPLANATION

Kuti urayire vanhu vachikuteerera wakafanira kutanga warayira veimba yako kuti vamwe vaone kuti nyangwe vaya veimba yako nehama dzako vanosungwa nomurau wako.

ENGLISH EXPLANATION

When in authority, it is wise to discipline your close relatives before you discipline others. Unless people are assured of your impartiality, even towards your own relatives, they will not respect you.

You may also like...