Matukirwo ababa kunema mwana

Spread the love

Matukirwo ababa kunema mwana.

English Direct Translation

The father is scolded by jokingly abusing (his) child.

Variants

  1. a) Matukirwo ababa kudonza mwana. (M)
  2. b) Kurezva mwana kureva baba.

SHONA EXPLANATION

Kana munhu achida kureva chaanoda kumukuru asizve, achifunga kuti chinhu chacho chingamutsamwisa, anowa- nzoreva achiita seanoda kuudza mwana asi achiitira kuti mukuru iyeye azvinzwe.

ENGLISH EXPLANATION

A person who wishes to make a complaint against an elder, occasionally reprimands a child in the presence of the elder. The latter may then realise that the remark is actually directed against him. The proverb recommends the wisdom of being rather indirect in criticising elders who easily take offence.

You may also like...

Add your first comment to this post

>