Moyo Mushoriwa

Spread the love

Moyo Mushoriwa

Ewoi Moyo, Mushoriwa,
Gono remombe,
Chiera Moyo,
Nyama yose tichidya,
Maita VaRisingagohwe,
Warida ndiye waribika,
Zvaitwa Mushoriwa,
Mhumba yomwoyo, 
Isina asinayo. 
Maita vari chikomo chemabwe machena, 
Chidonhamukaka, 
Vari Njaira 
Kumuti unokope chirimo, 
Kukope zhizha unokonze ndove. 
Hekani Chidonhamuto, 
Vanonwa mvura yomugonera 
Inonaya chirimo, 
Isingatinhire. 
Kuziva zvenyu vari Mabvazuva. 
Maita vari Urambe Guvira, 
Chikomo chisingamere uswa nemiti, 
Aiwa zvaitwa Moyo, 
Mushoriwa.

You may also like...

Add your first comment to this post

>